Antwerpen

Antwerpen VIP abonnement

Installatie van publieke laadpunten is noodzakelijk om elektrisch rijden mogelijk te maken

Om elektrisch rijden in en rond de stad Antwerpen te ondersteunen, voorziet de stad – in samenwerking met Blue Corner – voor gebruikers van een elektrische wagen, de mogelijkheid om een aanvraag te doen voor installatie van een publiek laadpunt. Dit laadpunt staat ter beschikking voor iedere e-rijder, maar biedt meteen de laadoplossing voor de aanvrager van het laadpunt.

Iedereen die elektrisch rijdt, heeft een basisoplossing nodig om de batterij van de wagen regelmatig op te laden. De basisoplossing is doorgaans nodig in de omgeving van de woning of van de werkplaats. Wie niet beschikt over een privé-staanplaats voor zijn wagen, heeft behoefte aan een alternatieve oplossing in de vorm van een publiek toegankelijk laadpunt.

Via een aanbesteding, in 2016, koos Stad Antwerpen voor Blue Corner als partner voor de installatie en uitbating van de publieke laadpunten op grondgebied Antwerpen. Iedereen die in de stad woont of (minstens deeltijds) werkt en die een elektrische wagen aankoopt, kan een laadpunt aanvragen.

Publiek laadpunt via afsluiten van ‘ANTWERPEN-VIP’ abonnement bij Blue Corner

Om tot de installatie van het laadpunt over te gaan is het noodzakelijk dat de aanvrager een ‘ANTWERPEN-VIP’ abonnement bij Blue Corner afsluit. Hiermee engageert de aanvrager zich om actief van het laadnetwerk gebruik te maken door afname van een minimumhoeveelheid van 2.000 kWh groene stroom. Het abonnement geeft toegang tot het laadpunt tegen gunstig elektriciteitstarief voor gebruik van groene stroom om de wagen op te laden.

Wie kan aanvragen

Het laadpunt met bijhorend abonnement kan alleen aangevraagd worden door inwoners van de Stad Antwerpen en door personen die minstens deeltijds (18 uur per week) in de stad werkzaam zijn en die hiertoe een aanvraag doen.

De burger of werkende kan aantonen dat hij/zij (1) een elektrische wagen aangekocht of in leasing heeft, en (2) niet beschikt over een eigen locatie om een oplaadpunt te voorzien. Hiertoe dient de aanvrager – op het moment van de aanvraag – de nodige documenten aan te brengen. Voor elektrische wagens in autodelen wordt met de autodeel-organisatie een afzonderlijke regeling getroffen.

Hoe kan de aanvraag gebeuren

De aanvraag van het laadpunt en bijhorend abonnement gebeurt via een speciaal daartoe opgemaakte webpagina, toegankelijk via de website van Stad Antwerpen, waar de aanvrager alle nodige gegevens kan invullen.

Publiek laadpunt zonder exclusiviteit

Noch het laadpunt, noch de parkeerplaats bij het laadpunt, kunnen eigendom van de ‘VIP-abonnee’ worden, er is evenmin een exclusief gebruiksrecht. Het is en blijft een publiek laadpunt. De bezetting van het laadpunt wordt door Stad Antwerpen opgevolgd, bij te hoge bezettingsgraad kan een uitbreiding van laadinfrastructuur overwogen worden.

Wat krijg je voor het abonnement

Indien de aanvraag geldig is, onderzoekt Stad Antwerpen waar zich een geschikte locatie bevindt voor plaatsing van een laadpunt voor de toekomstige VIP-abonnee. Dit wordt aan de toekomstige ‘VIP-abonnee’ gecommuniceerd. De toewijzing van de locatie gebeurt door Stad Antwerpen, in overleg met Blue Corner en eventueel derde partijen (bijvoorbeeld netbeheerders, parkingeigenaars, …).

De plaatsing en de exploitatie gebeurt door Blue Corner. Bij toewijzing zal de aanvrager geïnformeerd worden over de verwachte installatiedatum.

Binnen de zone Antwerpen krijgt de VIP-abonnee een speciaal tarief, zoals beschreven in de tabel hieronder. Voor andere abonnees en ook buiten de zone Antwerpen wordt het algemeen Blue Corner-tarief aangerekend. Alle tarieven die getoond worden zijn inclusief BTW.

  Antwerpen VIP’ Abonnement
Type abonnement Laadabonnement voor inwoners of werknemers op grondgebied Stad Antwerpen
Abonnementsfee 12 EUR/maand
  ZONE ANTWERPEN ELDERS
Verbruikstarief 0.272 EUR/kWh* Standaard Blue Corner tarief **
Starttarief geen afhankelijk van plaatselijk beleid
Rotatietarief 0.073 EUR/15 min afhankelijk van plaatselijk beleid

* Tarieven zijn per begonnen kwartier
** Standaard Blue Corner laadtarief op laadpunten in het netwerk van BlueCorner-netwerk en partners.

  BEZOEKERS
Verbruikstarief Standaard Blue Corner tarief *
Starttarief 1 EUR*
Rotatietarief 0.01 EUR/min*

* Tarieven zijn inclusief BTW

Geldigheidsduur, wijze van opzeggen en opzegtermijn

Het VIP-abonnement voor gebruik van de laadpunten wordt aangegaan voor een duur van minimaal 2 jaar, ingaande op de datum waarop de aanvraag van de burger is goedgekeurd en een locatie voor plaatsing is vastgelegd. De klant dient het abonnementsgeld voor die 2 jaar (dus 24 maanden) op voorhand te betalen. Standaard zal een procedure voor betaling via domiciliëring voorgesteld worden, voor de betalingen van abonnementsgeld en het maandelijks elektriciteitsverbruik.

Indien de klant de overeenkomst voor het abonnement vóór het verstrijken van de eerste periode van 2 jaar omwille van gegronde redenen voortijdig wenst te verbreken, dan zal Blue Corner deze verbrekingsaanvraag onderzoeken en indien de redenen gegrond worden bevonden, een terugbetaling doen evenredig met de tijd dat de overeenkomst met die klant nog zou duren.

Na de eerste periode van 2 jaar wordt het abonnement stilzwijgend verlengd.

De klant zal dan bij zijn maandelijkse afrekening naast zijn verbruik ook zijn maandelijkse abonnementsbijdrage terugvinden. Na de eerste periode van 2 jaar kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk opgezegd worden met een opzegtermijn van 2 maanden vanaf de datum van de opzegging.

Korting indien meerdere aanvragers, met een maximum van drie, in dezelfde buurt dezelfde laadpaal gebruiken.

Indien een tweede aanvrager van dezelfde laadpaal gebruik wil maken, geeft Blue Corner een korting aan de eerste aanvrager een korting ter waarde van vier maanden abonnement. Indien een derde aanvrager eveneens van dezelfde laadpaal gebruik wil maken, dan geeft Blue Corner aan de eerste én de tweede aanvrager nogmaals dezelfde korting. Deze korting wordt toegekend in de periode, ingaand na het tweede abonnementsjaar, in de vorm van een aantal maanden gratis abonnement. Deze korting is bedoeld om het gemeenschappelijk gebruik van laadpunten in de buurt te bevorderen.

Extra info

Indien omwille van externe factoren de plaatsing van een laadpunt door Blue Corner vertraging oploopt, dan zal die eerste maandelijkse betaling evenredig met de vertraging van de installatie uitgesteld worden