Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN NV BLUE CORNER

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die door Blue Corner, verder genoemd BC, worden aangeboden.
Samen met bijzondere projectgebonden overeenkomsten, of offerten en hun voorwaarden die door de klant worden ondertekend, en eventuele aanvullende voorwaarden, geven deze algemene voorwaarden de rechten en verplichtingen weer in de verhoudingen tussen de klant of eindgebruiker en BC.
In het geval deze algemene voorwaarden, de bijzondere projectgebonden overeenkomsten of de aanvullende voorwaarden elkaar tegenspreken, gelden de voorwaarden uit de bijzondere projectgebonden overeenkomsten bij voorrang boven die van de tegenstrijdige bepalingen in de eventuele aanvullende voorwaarden en die van de eventuele aanvullende voorwaarden bij voorrang boven de tegenstrijdige bepalingen met deze algemene voorwaarden.
De voorwaarden die BC stelt in de bijzondere projectgebonden overeenkomsten, de aanvullende voorwaarden of deze algemene voorwaarden prevaleren altijd op de voorwaarden van de klant, tenzij dit schriftelijk en expliciet anders is overeengekomen.

1. DEFINITIES
1.1. Algemene voorwaarden : deze algemene voorwaarden met inbegrip van eventuele bijlagen.
1.2. Diensten : de door BC via de Website of op andere wijze aan de klant aangeboden diensten zoals daar zijn : consultancy diensten, laaddiensten, Customer Service, onderhoudsdiensten, financiële diensten …
1.3. Producten : alle door BC aangeboden producten.
1.4. Eindgebruiker : de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de productenven/of diensten van BC.
1.5. Elektrisch voertuig : een voertuig dat volledig wordt aangedreven door een elektromotor en/ofveen hybride voertuig dat deels wordt aangedreven door een elektromotor, welk voertuig al dan nietvgebruik maakt van elektriciteit die wordt opgeslagen in een batterij, oplaadbaar door gebruik van een laadpunt.
1.6. Klant : de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met BC een overeenkomst aangaat voor afname van één of meer producten of diensten. Een klant kan tevens eindgebruiker zijn indien hij zelf gebruik maakt van de producten of de diensten van BC.
1.7. Customer service : de klantenservice van BC die, met inachtneming van de geldende voorwaarden, kan worden ingeschakeld bij klachten, vragen of opmerkingen.
1.8. Toegangsmiddel : toegangsmiddel dat toegang biedt tot de netwerken waaronder niet limitatief: SMS-Authenticatie, Smartphone-Authenticatie en laadpas.
1.9. Offerte : de door BC uitgebrachte offerte m.b.t. één of meer producten of diensten.
1.10. Laadpunt : een voorziening op een bepaalde locatie die kan worden gebruikt om de batterij van een elektrisch voertuig op te laden in het eigen netwerk van BC en in de interoperabele netwerken.
1.11. Netwerk : het BC netwerk en partnernetwerk gezamenlijk.
1.12. Overeenkomst : de overeenkomst zowel ten aanzien van periodieke en/of regelmatige als ook ten aanzien van eenmalige prestaties tussen BC en de klant m.b.t. producten en/of diensten. Van deze overeenkomst maken de algemene voorwaarden, de ondertekende offerte en eventuele andere specifiek overeengekomen voorwaarden deel uit.
1.13. Interoperabele netwerken : de samenstelling van alle netwerken buiten het BC netwerk waar klanten of eindgebruikers een elektrisch voertuig kunnen laden.
1.14. Privaat laadpunt : een laadpunt behorend tot het BC netwerk dat zich bevindt op privé terrein en dat al dan niet door de eigenaar van het laadpunt opengesteld wordt voor een beperkt publiek.
1.15. Publiek laadpunt : een laadpunt zijnde een snellaadpaal die zich bevindt in een voor ieder toegankelijke ruimte en dat al dan niet behoort tot een interoperabel netwerk.
1.16. Dienst voor overheidssteun : een dienst die de klant begeleidt bij het vinden en behalen van overheidssteun in ecologische investeringen en duurzame mobiliteit.
1.17. Blue Corner : de aanbieder van producten en diensten zijnde de NV Blue Corner met zetel Voskenslaan 332.2, 9000 Gent en met ondernemingsnummer ….
1.18. Blue Corner netwerk : het samenstellen van alle laadpunten waarover BC (al dan niet in samenspraak met de eigenaar van het laadpunt) volledig controle uitoefent over het verlenen van toegang aan derden.
1.19. Website : de website van de NV Blue Corner, toegankelijk via : www.bluecorner.be

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten, abonnementen, producten, diensten, offertes, aanvragen, en meer in het algemeen op alle rechtshandelingen tussen de klant of eindgebruiker en BC.
2.2
De klant of eindgebruiker stemt er mee in aan deze algemene voorwaarden verbonden te zijn wanneer hij een offerte of overeenkomst ondertekent of op welke wijze dan ook gebruik maakt van de producten of diensten van BC. Ze zijn ook van toepassing op nieuwe of aanvullende producten en diensten die de klant of eindgebruiker na het sluiten van de overeenkomst bij BC afneemt.
2.3
Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig wanneer ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4
BC is slechts aan termijnen gebonden voor zover deze in deze algemene voorwaarden zijn voorzien of wanneer deze op specifieke overeenkomsten of offertes worden vermeld.

3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
3.1
Wanneer BC een offerte maakt is deze geldig gedurende de hierop aangegeven periode en bij gebreke daaraan heeft een offerte een geldigheidsdatum van 1 maand. Een overeenkomst komt tot stand enkel schriftelijk door het ondertekenen van een offerte, door het versturen van een mail waarin een akkoord wordt bevestigd of door het sluiten van een geschreven overeenkomst.
3.2
Bij het aangaan van een overeenkomst zal aan de klant gevraagd worden bepaalde gegevens teverstrekken. De klant verbindt er zich toe deze gegevens steeds actueel, volledig en correct mee te delen. De klant verbindt er zich tevens toe deze slechts te verstrekken wanneer hij bevoegd is dit te doen. De klant verbindt er zich toe eventuele wijzigingen in de gegevens onmiddellijk schriftelijk, eventueel per e-mail, aan BC te melden.
3.3
Wanneer een klant een overeenkomst met BC sluit met de bedoeling producten en diensten van BC te laten gebruiken door derden, die dan eindgebruikers zijn, is de klant gehouden de algemene voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden die op hem van toepassing zijn, ook aan de eindgebruikers op te leggen. De klant staat er voor in dat de eindgebruikers de algemene voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden nakomen.
3.4
BC kan aanvragen i.v.m. producten of diensten zonder opgave van redenen weigeren. BC kan beperkingen stellen aan het gebruik van producten of diensten, geheel of gedeeltelijk of tijdelijk diensten blokkeren of de overeenkomst ontbinden wanneer de klant zich niet loyaal opstelt en gevraagde gegevens niet verstrekt of foutief verstrekt. BC is tevens gemachtigd een onderzoek uit te voeren naar de kredietwaardigheid van de klant.

4. TARIEVEN
4.1
Prijzen en tarieven voor de klant worden bepaald in de offerten en bij gebreke daaraan gelden de tarieven die op de website kenbaar worden gemaakt. BC is gerechtigd met inachtname van een termijn van 2 maanden schriftelijk de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien de klant daarmee niet akkoord is, is hij gerechtigd de desbetreffende overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.
4.2
De wijze van betaling door de klant is opgenomen in de offerte. Indien er geen specifieke offerte is wordt de factuur voldaan door storting op de bankrekening op de factuur aangegeven.
4.3
De door BC aangerekende bedragen zijn bindend tenzij de klant aantoont dat deze gegevens niet juist zijn.
4.4
De bedragen die de klant verschuldigd is op grond van de overeenkomst, zijn exclusief BTW en/of andere heffingen die van overheidswege verplicht te heffen zijn door BC, tenzij dit anders is overeengekomen. BC is gerechtigd verhogingen van belasting of andere verplicht aan te rekenen
4
toeslagen die de overheid oplegt, ook na het tot stand komen van de overeenkomst, door te rekenen aan de klant.
4.5
De klant aanvaardt dat BC alle facturen elektronische verzendt tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.6
Eventuele klachten over een factuur moeten vóór het verstrijken van de betalingstermijn aan BC schriftelijk worden gemeld. Bij gebreke hieraan is een klacht laattijdig en kan deze niet worden aanvaard. Indien de klant een klacht heeft ingediend, is hij niet gerechtigd de betaling op te schorten of de betaling te verrekenen. Bij gegrondheid van de klacht zal een eventueel teveel aangerekend bedrag worden teruggestort door BC.
4.7
Wanneer de klant de verschuldigde bedragen niet binnen de geldende betalingstermijn betaalt, is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 1% interest per begonnen maand vanaf de vervaldag van de factuur tot op het moment van de volledige betaling van het bedrag. Ingeval van laattijdige betaling zal ook een eenmalige administratiekost worden aangerekend van € 15,00. Tevens is een overeengekomen en vastgestelde schadevergoeding verschuldigd van 10% op het verschuldigde en openstaande bedrag met een minimum van € 25,00. Ingeval van wanbetaling heeft BC het recht de levering van haar diensten of producten op te schorten vanaf de datum van ingebreke zijn en totdat de klant het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald.
4.8
BC behoudt zich het recht voor om in de toekomst nieuwe en alternatieve betaalmethoden voor te stellen of te introduceren.

5. DUUR EN BEËINDIGING VAN DE DIENSTEN
5.1
Een overeenkomst wordt aangegaan voor de duur aangegeven in de overeenkomst en kan, in het geval van periodieke en regelmatige prestaties zoals bv. abonnementen, worden opgezegd volgens de in de overeenkomst of de aanvullende voorwaarden opgenomen bedingen.
5.2
Tenzij anders vermeld wordt een overeenkomst voor levering van periodieke en regelmatige prestaties aangegaan voor een duur van 12 maanden ingaande op de datum waarop de klant voor het contract heeft ondertekend. Na deze periode van 12 maanden wordt de overeenkomst stilzwijgend en voor onbepaalde tijd verlengd. Beide partijen kunnen de overeenkomst op elk moment nadien schriftelijk en per e-mail opzeggen met inachtname van een opzegtermijn van 1
maand vanaf de datum van de opzegging zelf. Indien de klant de overeenkomst vóór het verstrijken van de eerste periode van 12 maanden, en vóór het verstrijken van de opzegtermijn, voortijdig verbreekt, zal de klant een schadevergoeding betalen gelijk aan wat hij verschuldigd is aan kosten voor de resterende tijd dat zijn overeenkomst zou duren.
5.3
Een opzegging kan plaatsgrijpen door het versturen van een e-mail naar het adres : Klantenservice@bluecorner.be en met vermelding van de naam van de klant, het adres, de postcode, de woonplaats en de gewenste datum van beëindiging.
5.4
Klanten die producten of diensten afnemen in hun hoedanigheid van privaat consument en dus niet in commercieel verband en die tot stand gekomen is op verzoek of aanbiedingen van BC en niet na contactname door de consument zelf, kan per aangetekend schrijven worden ontbonden en beëindigd binnen de 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst. Deze beëindiging is kosteloos. Deze houdt in dat de overeenkomst wordt beschouwd als hebbende nooit bestaan.
5.5
BC kan de overeenkomst of de verlening van diensten onmiddellijk beëindigen in de volgende gevallen :
– wanneer de klant of eindgebruiker de verplichtingen van de overeenkomst niet nakomt en dit nog steeds niet doet na een periode van 14 dagen nadat BC daarom schriftelijk heeft verzocht.
– ingeval van faillissement, schuldbemiddeling, bescherming in het kader van de Wet op Continuïteit van de Ondernemingen. Wanneer de curator of bewindvoerder of schuldbemiddelaar aan BC vraagt de overeenkomst verder te zetten, kan dit gebeuren wanneer BC zich daar in kan vinden.
– wanneer, in het geval de klant een rechtspersoon is, de rechtspersoon wordt in vereffening gesteld
5.6
Bij beëindiging van de overeenkomst vervallen alle wederzijdse verplichtingen onmiddellijk. Ingeval van voortijdige beëindiging of verbreking van de overeenkomst, is de klant onmiddellijk alle resterende vergoedingen verschuldigd. De klant moet onmiddellijk de hem ter beschikking gesteldeproducten zoals de laadkaart terugzenden. Dit alles onder voorbehoud van de door BC te vorderen schadevergoeding wanneer ze bijkomende schade bewijst.
5.7
De punten 5.1, 5.2 en 5.3 zijn niet van toepassing op eenmalig te verrichten prestaties.

6. GEBRUIK VAN DE LAADPUNTEN
6.1
BC biedt verschillende abonnementen aan waarbij de klant en/of eindgebruiker een elektrisch voertuig bij een laadpunt binnen het netwerk kan laden. In de maandelijkse abonnementskosten zijn niet de kosten van het gebruik van de laadpaal begrepen. Deze kosten worden afzonderlijk maandelijks in rekening gebracht. Voor meer gegevens betreffende de kosten van het gebruik van de laadpaal, wordt verwezen naar de gegevens opgenomen in de website www.bluecorner.be.
6.2
Wanneer er geladen wordt met een toegangsmiddel zoals overeengekomen, zoals dus bv. een kaart of SMS of Smartphone …., wordt overeengekomen dat dit toegangsmiddel uitsluitend mag gebruikt worden om te laden bij de laadpunten binnen het BC netwerk en het interoperabel netwerk waarmee BC afspraken heeft. Voor zover het toegangsmiddel wordt gebruikt om te laden binnen een interoperabel netwerk, kan BC niet instaan voor de correcte afhandeling van de laadtransacties en de daaraan gerelateerde verwerking van gegevens van de klant of de eindgebruiker.
6.3
De klant of eindgebruiker is verantwoordelijk voor het feit dat het elektrisch voertuig waarvoor de diensten worden gebruikt ten allen tijde voldoet aan de geldende wettelijke verplichtingen. BC kan nooit aansprakelijk gesteld worden wanneer het elektrisch voertuig niet of niet veilig kan worden opgeladen vanwege een defect in dit voertuig of aan de gebruikte hulpmiddelen zoals bv. laadkabels.
6.4
De klant of eindgebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van een deugdelijke kabel die voldoet aan alle vereiste gebruiksvoorwaarden waaronder deze van veiligheid. Dit alles tenzij anders is overeengekomen.
6.5
De klant of eindgebruiker zal zich bij het gebruik van de laadpunten schikken naar alle voorschriften die gelden i.v.m. dit opladen zowel de voorschriften van BC als de voorwaarden van de exploitanten van het interoperabel netwerk en ook de eventuele wettelijke voorschriften bv. inzake veiligheid.
6.6
BC garandeert geen laadpunt dichtheid of bereikbaarheid van de laadpunten. Tevens garandeert BC niet dat de laadpunten ten allen tijde zonder onderbreking en/of storing zullen werken of ten allen tijde zullen beschikbaar zijn en dit tenzij anders is overeengekomen.
6.7
Voor gebruik van laadpunten die geen laadpunten van BC zijn maar wel verbonden in het interoperabel netwerk, gelden de voorwaarden van de exploitant van het betreffende laadpunt. BC kan niet aansprakelijk zijn voor enige schade van de klant of eindgebruiker i.v.m. gebruik of gebreken van het laadpunt in het interoperabel netwerk en dit met inbegrip van de schade die voortvloeit uit de fouten in het laadproces en de verwerking van de gegevens door derden.
6.8
BC is niet aansprakelijk voor de schade die de klant of eindgebruiker lijdt als gevolg van het niet of niet volledig kunnen opladen van het voertuig of i.v.m. het gebruik of functioneren van een laadpunt.
6.9
BC is ten allen tijde gerechtigd om laadpunten te verwijderen uit haar eigen netwerk of het interoperabel netwerk. De actuele situatie van het netwerk en waar overal laadpalen kunnen worden gebruikt, kan dagelijks worden gecontroleerd op de website van BC.
6.10
In verband met een laadpunt kan door BC een laadpas ter beschikking worden gesteld aan de klant of eindgebruiker. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt per laadpunt slechts 1 pas uitgegeven. Deze laadpas is in beginsel uitsluitend bruikbaar bij het daartoe bestemde en voor de klant of eindgebruiker geautoriseerde BC-laadpunt tenzij BC de laadpas in overleg met de klant geschikt maakt voor het gebruik bij andere laadpunten in het netwerk tegen de voor elk laadpunt geldende
condities en voorwaarden. De klant of eindgebruiker is in dat geval verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn en aanvaarden van de condities en voorwaarden van het interoperabel net. BC is gerechtigd de instellingen van de laadpas te wijzigen. De klant of eindgebruiker is verantwoordelijk voor al het gebruik dat al dan niet door derden van de laadpas wordt gemaakt. De laadpas mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor hij is afgegeven. Een eventuele pincode of wachtwoord, dat wordt verstrekt, dient zorgvuldig te worden bewaard zodat het niet voor derden toegankelijk is en het mag in geen geval aan derden worden verstrekt. Verlies of diefstal van de laadpas, van de pincode of het wachtwoord, of misbruik van de laadpas dienen onmiddellijk aan BC te worden gemeld, zodat BC de laadpas kan blokkeren. Tot aan het moment van de melding draagt de klant of eindgebruiker het risico voor het eventuele gebruik of misbruik dat van de laadpas is gemaakt. Meldingen dienen te worden gedaan aan de customer servicedienst van BC.
6.11
BC zal zo snel als redelijkerwijze mogelijk een vervangende laadpas ter beschikking stellen. Hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht. De laadpas blijft te allen tijde eigendom van BC en moet worden teruggezonden op het einde van de overeenkomst.

7. VERKOOP EN INSTALLATIE VAN PRODUCTEN
7.1
BC biedt een aantal producten aan zoals laadpunten tegen de in de offerte of overeenkomst of algemene voorwaarden opgenomen condities.
7.2
Behoudens anders overeengekomen biedt BC geen bijkomende garantie t.o.v. de fabrieksgarantie van het betreffende toestel. Behoudens andersluidende overeenkomst worden de laadpunten door BC zelf geïnstalleerd. In geen enkel geval is BC verantwoordelijk voor een verkeerde of onzorgvuldige plaatsing of gebruik van bepaalde toestellen wanneer de installatie niet door BC gebeurde. Herstelkosten kunnen door BC in rekening worden gebracht wanneer deze voortvloeien uit een onzorgvuldig gebruik en/of plaatsing van het toestel of wanneer de basisvoorwaarden voor een normale plaatsing niet zijn nageleefd of wanneer de handleiding betreffende de plaatsing niet is opgevolgd.
7.3
Werkzaamheden uitgevoerd door BC buiten of na afloop van een eventuele garantie moeten worden vergoed aan de gebruikelijke tarieven.
7.4
De klant zal defecten of problemen met de producten of procedures onmiddellijk melden aan BC. BC zal, voor zover de garantie speelt of er een aanvullende onderhoudsovereenkomst werd getroffen, na ontvangst van de melding, de geconstateerde problemen verhelpen, eventuele producten of onderdelen vervangen en dit binnen de kortst mogelijke tijd.
7.5
Specifieke inhoud en omvang van door BC te leveren onderhoudsdiensten of andere service, worden vastgelegd in de overeenkomst tussen de klant en BC.
7.6
Alle producten en materialen worden, tenzij anders is overeengekomen, met eigendomsvoorbehoud geleverd. Het eigendomsrecht op de producten gaat slechts over op de klant vanaf het ogenblik dat alle kosten zijn voldaan. De klant is verplicht derden, waaronder de eindgebruiker, te informeren dat dit eigendomsvoorbehoud bestaat.
7.7
Ook indien de klant met gebruikmaking van het product een nieuw product ontwikkelt, wordt dit nieuwe product slechts zijn eigendom voor zover alle verplichtingen van de klant ten overstaan van BC met betrekking tot de levering van het product, zijn voldaan.

8. CUSTOMER SERVICE 078/481.077
8.1
De Customer Service biedt diensten aan n.a.v. vragen en/of klachten van de klant of de eindgebruiker ten aanzien van producten en diensten van BC.
8.2
BC geeft geen garantie dat Customer Service ten allen tijde zonder storingen en/of onderbrekingen beschikbaar zal zijn, noch dat met het verlenen van de Customer Service diensten bepaalde resultaten zullen worden behaald.
8.3
BC verbindt er zich toe op de klachten of vragen te reageren binnen de 2 werkdagen na de dag dat de vraag of de klacht haar bereikt en dit behoudens overmacht.

9. WEBSITE
9.1
Als onderdeel van een overeenkomst kan de eindgebruiker gebruik maken van de diensten die worden aangeboden d.m.v. de website.
9.2
Op de website wordt algemene informatie verstrekt m.b.t. de diensten. BC garandeert niet de juistheid of volledigheid van deze informatie. Evenmin garandeert BC dat het gebruik van de website en enige via de website aangeboden diensten, leidt tot de juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden.

10. OVERDRACHT DOOR DE KLANT AAN DERDEN
10.1
Het is aan de klant niet toegestaan om zijn of haar rechten en verplichtingen, die voortvloeien uit de overeenkomst zoals het gebruik van diensten, over te dragen, of op eender welke andere wijze aan derden ter beschikking te stellen zonder voorafgaande toestemming van BC.
10.2
Alle fouten of nalatigheden die gebeuren door de eindgebruiker, aan wie de klant toegang heeft verleend tot het gebruik van de producten of diensten van BC, vallen volledig onder de aansprakelijkheid van de klant, ook al gebeurt het gebruik van de producten of diensten met instemming van BC. Het is dan alsof de fouten en nalatigheden door de klant zelf zijn begaan.
10.3
Wanneer de klant zijn elektrisch voertuig, waarvoor hij diensten (bvb. abonnement) heeft aangeschaft bij BC, door omstandigheden verkoopt vóór het verstrijken van de contractstermijn, kan de klant het contract overlaten aan de koper van de wagen en dit mits onderlinge overeenkomst en mits het akkoord van BC.

11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1
Een deel van de diensten, die BC aanbiedt, bestaat uit assistentie bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen de klant en andere partijen zoals bvb. leveranciers van auto’s, leasemaatschappijen, overheidsinstanties. BC is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze overeenkomsten. De klant is als enige verantwoordelijk om de inhoud van de overeenkomsten te beoordelen om na te gaan of deze aan zijn eisen voldoet. BC geeft uitdrukkelijk geen enkele garantie ten aanzien van de wijze waarop de klant
overeenkomsten met derde partijen afsluit. De klant is ook akkoord dat BC niet aansprakelijk is voor de schade, die de klant lijdt indien een derde partij haar verplichtingen ten overstaan van de klant niet nakomt.
11.2
De klant of eindgebruiker dient zorg te dragen dat de door hem gebruikte randapparatuur zoals mobiele telefoons of computers en verbindingen voldoende beveiligd zijn tegen onbevoegd gebruik of virussen. BC is niet verantwoordelijk voor onderbroken of gestoord functioneren van communicatie, infrastructuur of internetverbindingen.
11.3
De klant of eindgebruiker is volledig aansprakelijk voor de schade tengevolge van ondeskundig of onzorgvuldig gebruik van laadpunten en aanverwante materialen, die ter beschikking worden gesteld zoals bvb. laadkaarten of laadkabels. De klant of eindgebruiker vrijwaart BC voor enige aanspraak van derden in dit verband. Tevens vrijwaart hij BC voor enige aanspraken door derden in verband met gedragingen of omstandigheden, die voor rekening of voor risico zijn van de klant of eindgebruiker.
11.4
BC en de klant zijn wederzijds aansprakelijk voor de schade, voortvloeiend uit contractuele inbreuken, doch enkel voor de directe en voorzienbare schade. Indirecte schade en onvoorzienbare schade zijn niet verschuldigd te betalen behoudens wanneer er opzet of grove schuld aanwezig is. Directe en voorzienbare schade is evenmin verschuldigd wanneer overmacht bewezen is.
11.5
BC is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van derden, die door BC worden ingeschakeld voorde uitvoering van diensten. BC is tevens gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de klant namens deze een aansprakelijkheidsbeperking, die de derde partij oplegt, te aanvaarden.

12. INTELLECTUELE EIGENDOM
12.1
De klant of eindgebruiker is akkoord dat alle rechten van intellectuele eigendom zoals daar zijn auteursrecht, merkrecht, modellenrecht, octrooirecht, van de diensten of producten en van de met de klant uitgewisselde informatie, de kaart, de website en alle onderliggende broncodes, eigendom blijven van BC of haar licentiegevers.
10
Met inachtneming van de privacywetgeving mag BC producten, materialen en methodieken, die door de klant zijn aangereikt of die daarvan afgeleide informatie bevatten, verder gebruiken of ontwikkelen en deze nieuwe ontwikkelingen behoren vervolgens tot het eigendomsrecht van BC.
12.2
De klant of eindgebruiker is niet toegelaten aanduidingen betreffende vertrouwelijk karakter of intellectueel eigendomsrecht van de programmatuur, van de apparatuur, de website of de materialen te verwijderen of te wijzigen.

13. PRIVACY
13.1
BC verwerkt bij het aanbieden van producten en diensten bepaalde gegevens van de klant of eindgebruiker waaronder zijn persoonsgegevens, die het mogelijk maken een bepaalde persoon te
identificeren.
13.2
Bij het verwerken van de persoonsgegevens doet BC dit met inachtname van de geldende wetgeving op de privacy.
13.3
BC kan in het kader van een overeenkomst de door de klant of eindgebruiker verstrekte persoonsgegevens aan derden verstrekken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Ook gedragsgegevens over gebruik van producten en diensten zoals bvb. laadgedrag kunnen aan derden worden verstrekt. Door het accepteren van deze algemene voorwaarden geeft de klant of eindgebruiker onvoorwaardelijk toestemming dat BC de persoonsgegevens mag verwerken en aan derden mag
verstrekken. Voor zo ver de klant het daar niet mee eens is, dient hij bij aangetekend schrijven aan BC verbod op te leggen zijn persoonsgegevens aan derden over te maken.

14. DIENST VOOR OVERHEIDSTEUN
BC heeft een specifieke dienst ontwikkeld die de klant bijstaat en die de klant adviseert over mogelijke overheidsteun, die hij kan vinden of behalen in ecologische investeringen en duurzame mobiliteit. Indien de klant van die dienst gebruik wenst te maken, dient hij contact te nemen met de customer service. Betreffende deze dienst zal dan een aparte overeenkomst worden opgemaakt.

15. OVERIGE DIENSTEN
15.1
BC biedt naast de in art. 6 beschreven dienstverlening van de laadpunten nog overige diensten aan zoals daar zijn consultancydiensten, customer service, onderhoudsdienst, financiële dienst.
15.2
BC zal zich naar best vermogen inspannen de diensten zorgvuldig uit te voeren op basis van een inspanningsverbintenis.De diensten kunnen in een aparte overeenkomst met de klant schriftelijk worden vastgelegd. Enkel wanneer in de overeenkomst uitdrukkelijk een bepaald resultaat is vastgelegd, is BC gehouden dit beoogd resultaat af te leveren.
15.3.
Werkzaamheden door BC verricht op verzoek of met instemming van de klant en die buiten de inhoud of de omvang van de overeengekomen diensten vallen, zullen moeten worden vergoed aan de gebruikelijke tarieven. Voor zo ver voor deze diensten een vaste prijs is afgesproken, zal BC de klant schriftelijk informeren over de kosten van deze extra werkzaamheden.
15.4
De klant zal BC tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de diensten noodzakelijke gegevensverstrekken en alle medewerking verlenen. De klant staat in voor de volledigheid en de juistheid van de verstrekte gegevens.
15.5
Wanneer BC een advies of een dienst heeft verstrekt, is de klant zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat hij ervan maakt.

16. OVERIGE BEPALINGEN VAN TOEPASSELIJK RECHT
16.1
BC kan altijd het aanbod van de producten of de inhoud van de diensten wijzigen. BC is ook bevoegd de algemene voorwaarden te wijzigen. BC verbindt er zich toe de wijzigingen aan de algemene voorwaarden mee te delen via de
maandelijkse factuur. Wanneer een klant het niet eens is met de gewijzigde algemene voorwaarden, heeft hij na ontvangst van de factuur 1 maand tijd om zich te verzetten tegen de toepassing van de nieuwe voorwaarden en dit per aangetekend schrijven.
16.2
BC is gerechtigd om voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Tevens is BC gerechtigd de rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde. De klant geeft reeds bij voorbaat toestemming voor de overdracht van zijn rechtsverhouding met BC aan een derde in het kader van een al dan niet gehele overdracht van de onderneming van BC aan een derde.
16.3
Het is de klant niet toegestaan technische beveiliging of gebruiksbeperkingen in verband met de producten of de diensten te omzeilen of te verwijderen.
16.4
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of nietig zou zijn dan wel nietig zou worden verklaard, tast dit niet de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden aan dewelke volledig van kracht blijven.
16.5
Bepalingen uit deze algemene voorwaarden, die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de overeenkomst voort te duren, behouden ook na afloop hun geldigheid.
16.6
Op de overeenkomst, de eventuele aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden, is het Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen, die hiermee verband houden of eruit voortvloeien, behoren toe aan de bevoegde rechtbank te Antwerpen om daarover uitspraak te doen.